Průběh oddlužení na příkladu pana Karla

Průběh oddlužení v praxi

Jak probíhá insolvenční řízení po podání návrhu na povolení oddlužení soudu? Na co se připravit a co očekávat? Celý průběh oddlužení si ukážeme na příkladu pana Karla, který se v důsledku úrazu v minulosti dostal do špatné finanční situace.

Před přípravou insolvenčního návrhu

Panu Karlovi přerůstaly dluhy přes hlavu. Věděl, že je ze svého příjmu nebude schopen nikdy všechny splatit. Od známých se doslechl o možnosti oddlužení a rozhodl se svou situaci začít řešit.

Následně si začal zjišťovat podmínky, které musí splňovat. Pan Karel je rozvedený a jeho děti už samy pracují. Jeho měsíční čistý příjem ze zaměstnání činí 15.500,- Kč. 

Prostřednictvím kalkulačky zjistil, že by mu v případě oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty každý měsíc zůstalo přibližně 10.400,- Kč. Necelých 5.100,- Kč by bylo možné strhávat na splátky pro oddlužení, což je více než minimální požadovaná částka ve výši cca 2.300,- Kč.

Pan Karel proto vyhledal advokáta a popsal mu svou situaci. Advokát mu potvrdil, že podmínky pro zahájení oddlužení splňuje a na základě poskytnutých údajů mu návrh na povolení oddlužení připravil a zaslal soudu.

Po zaslání insolvenčního návrhu soudu

Průběh insolvenčního řízení lze sledovat online prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Pan Karel rejstřík pečlivě sledoval a hned druhý den po podání návrhu zjistil, že soud insolvenční řízení zahájil. 

Od tohoto okamžiku již pan Karel nemohl své dluhy splácet, aby nezvýhodňoval žádného ze svých věřitelů. I nadále však platil nájem, plyn a výdaje nutné na živobytí. Nesmí totiž vytvářet nové dluhy, které by nebyl schopen splácet.

 Věřitelé si museli sami hlídat, že k zahájení insolvenčního řízení došlo. Pan Karel neměl žádnou povinnost je o insolvenčním řízení informovat.

Rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení

Za další 2 týdny soud vydal tzv. usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení. To znamená, že pan Karel skutečně nebyl schopen své dluhy splácet (nachází se v úpadku) a jeho situace mohla být řešena oddlužením. Než však soud rozhodl o tom podstatném, tedy o schválení oddlužení, proběhla ještě řada dalších kroků.

V usnesení soud dále ustanovil insolvenčního správce a určil věřitelům lhůtu 2 měsíců pro přihlašování pohledávek. Pokud by věřitel svou přihlášku nestihl nebo zapomněl přihlásit, následně by se k ní nepřihlíželo a v oddlužení by se nehradila.

Panu Karlovi byla také uložena povinnost až do účinků schválení oddlužení hradit pravidelně každý měsíc insolvenčnímu správci zálohu 1.089,- Kč (včetně DPH) na jeho odměnu.

Od tohoto okamžiku přestaly dluhy pana Karla narůstat o sankce, smluvní pokuty, úroky apod.

Schůzka s insolvenčním správcem

Za necelé tři měsíce se konala schůzka s insolvenčním správcem v jeho kanceláři.

Insolvenční správce pana Karla poučil o jeho povinnostech v průběhu oddlužení, projednal s ním jeho situaci, sepsal seznam jeho majetku a informoval jej, že věřitelé do insolvenčního řízení přihlásili 13 pohledávek v celkové výši 970.000,- Kč.

Jednou z povinností insolvenčního správce je i přezkum pohledávek. Pan Karel dostal prostor, aby se k jednotlivým pohledávkám vyjádřil. Neměl však žádných připomínek a veškeré pohledávky uznal.

Insolvenční správce naopak dospěl k závěru, že jeden z věřitelů si do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 130.000,- Kč neoprávněně, a to z důvodu, že se jednalo o neplatnou smluvní pokutu. Proto pohledávku věřiteli tzv. popřel.

O jednání s panem Karlem insolvenční správce připravil zprávu, kterou spolu s dalšími dokumenty zaslal insolvenčnímu soudu a jako formu oddlužení doporučil plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Věřitel popřené pohledávky nevyužil možnosti se v zákonem stanovené lhůtě soudně domáhat určení, že jeho pohledávka je oprávněna a nadále se k ní nepřihlíželo. Celková výše dluhů pana Karla tak byla o popřenou pohledávku nižší a činila 840.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že věřitelé nepožádali o svolání schůze věřitelů (což je v oddlužení téměř pravidlem), rozhodoval o formě oddlužení soud.

Schválení oddlužení

O měsíc později insolvenční soud vydal usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Tímto okamžikem začal samotný proces oddlužení. Zaměstnavateli pana Karla byla uložena povinnost provádět ze mzdy srážky a tyto zasílat insolvenčnímu správci, který je dále rozděloval věřitelům. 

Pro bezproblémový průběh oddlužení bylo důležité, že pan Karel plnil všechny své povinnosti stanovené v usnesení a hlásil svému insolvenčnímu správci veškeré své příjmy a změny (jako je např. ztráta zaměstnání, změna bydliště) a další události, které by mohly mít na průběh oddlužení vliv.

Protože pan Karel všechny své povinnosti splnil, tak jej po pěti letech insolvenční soud osvobodil od placení zbytku všech jeho neuhrazených dluhů. Pan Karel poté opět dostával celou výplatu, zbavil se dluhů a mohl si dovolit i zaslouženou dovolenou u moře. V dalších letech už si dával dobrý pozor, aby opět nespadl do dluhové pasti.

Na příkladu pana Karla je vidět, že zahájení oddlužení není nic složitého. Důležitá je především pečlivá příprava insolvenčního návrhu a svědomité plnění všech povinností v průběhu oddlužení. Pokud máte zájem, můžete nás kontaktovat a my nezávazně posoudíme, zda podmínky pro oddlužení splňujete. Můžete také vyplnit náš formulář, který proces posouzení a přípravy návrhu urychlí a umožní Vám oddlužení zahájit rychleji.

Aktualizováno 13. 5. 2022

Mgr. Filip Falta, advokát

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.